"ใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดี"

สุภาษิต 17:22

 

"A cheerful heart is good medicine"

Proverbs 17:22

Nurse Checking Girl

***บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ DRIVETHRU (ไม่ต้องลงจากรถ)