"ใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดี"

สุภาษิต 17:22

 

"A cheerful heart is good medicine"

Proverbs 17:22

"บริการดุจเครือญาติ ด้วยมาตรฐานและคุณธรรม"